Betingelser

Luk alle
Åben alle

Du tilmelder dig online. Tilmeldingen er økonomisk bindende.

 

Hvis der er plads hos en lærer eller på et hold, kan undervisningen påbegyndes.  Hvis der ikke er plads, optages eleven på venteliste.

 

Som førstegangstilmeldt, har du en prøveperiode på 1 måned. Prøvetiden er ikke betalingsfri.  Derefter er indmeldelsen økonomisk bindende, hvis du ikke er udmeldt inden prøveperiodens udløb.

Udmeldelse fra undervisning, der forløber over 38 uger, skal ske inden 14. december, hvis man vil udmeldes inden nytår.  Udmelder man sig ikke inden 14. december er man økonomisk bundet til resten af skoleåret. 

Udmeldelse fra moduler på 8 gange kan ikke ske efter undervisningens start.  Derefter er man økonomisk bundet til hele forløbet.  Denne betingelse gælder for tilmelding til Kunstskolen, Musikalsk Legestue og Mini Musik.

Udmeldelse skal ske skriftligt til Struer Musikskole: musikskolen@struer.dk eller ring i åbningstiden på: 97 85 30 50

 

 

Aflyst undervisning udover 3 gange vil blive erstattet i form af tilbagebetaling ved skoleårets slutning. Beløb under 205 kr. refunderes ikke.

Hvis du er forhindret i at komme til undervisning, skal du sende afbud direkte til musiklæreren. Du kan også melde afbud via kontoret i åbningstiden.

Lektionerne erstattes ikke.

Musikskolen følger skolernes ferieplan. Du kan se din elevplan på SpeedAdmin.

I september udsendes giroindbetalingskort til e-boks.  Betalingen sker i 5 rater, hver rate dækker 2 måneder.  Sammen med 1. rate opkræves et årligt administrationsbidrag på 150 kr.  Såfremt betalingen ikke sker rettidigt, opkræver kommunen rente samt rykkergebyr.

Efter undervisningsstart kan der - efter ansøgning til musikskolen - tildeles børn og uddannelsessøgende hel eller delvis friplads, såfremt betalers skattepligtige indkomst og elevens flid berettiger til det.  Ansøgningen om friplads sendes til Struer Musikskolen sammen med kopi af seneste årsopgørelse inden 1. september 2023.

Deltager flere søskende, betales fuld pris for dyreste elev og 2/3 dele for øvrige søskende. Gælder ikke elever over 25 år.

Deltager en elev i flere fag, betales fuld pris for dyreste fag og 2/3 dele for øvrige fag.  Elever over 25 år kan ikke opnå denne rabat.  Der gives ikke rabat på undervisning til 205 kr. pr. måned og derunder.

Musikskolen forbeholder sig ret til brug af elevfotos til brug på musikskolens digitale kanaler, foldere og flyers. Hvis du eller dit barn ikke må bruges i markedsføringsøjemed, skal du meddele det til kontoret.