paragraf
Regler

§1 - Indmeldelse/udmeldelse. Indmeldelse på musikskolen er gældende for ét skoleår. Dog har førstegangstilmeldte en prøvetid på 2 måneder. Prøvetiden er ikke betalingsfri. Normalt løber prøvetiden til d. 1. november, og udmeldelse skal ske skriftligt til musikskolens kontor senest 14 dage før prøvetidens udløb.

§2 - Tilmelding efter sæsonstart. Hvis der er plads hos en lærer eller på et hold, kan undervisning påbegyndes efter d. 1. i en måned. Der betales af disse elever pr. påbegyndt måned. Hvis der ikke er plads, optages eleven på venteliste.

§3 - Venteliste. Elever, som har modtaget undervisning i foregående sæson og som har tilmeldt sig rettidigt, bliver optaget frem for nye elever. Nye elever optages i den rækkefølge, tilmeldingerne er modtaget. Tilmelding skal foretages via hjemmesiden eller på den tilmeldingsblanket, som vedrører den pågældende sæson.

§4 - Betaling. I september udsendes giroindbetalingskort til e-boks. Priser fremgår af prislisten. Betaling sker i 5 rater. Hver rate dækker 2 mdr. Sammen med 1. rate opkræves et administrationsbidrag på 150 kr. Såfremt betalingen ikke sker rettidigt, opkræver kommunen rente samt rykkergebyr. Deltager flere søskende, betales fuld pris for dyreste elev og 2/3 for øvrige søskende. Deltager en elev i flere fag, betales fuld pris for dyreste fag og 2/3 for øvrige fag. Elever over 25 år kan ikke opnå denne rabat. Der gives ikke rabat på undervisning til 190 kr. pr. md. og derunder.

§5 - Undervisning. Undervisningen starter mandag d. 9. august. Kontakt musikskolens kontor eller lærerne personligt inden undervisningens start og aftal tidspunkt.

§6 - Elevafbud. Elever, der er forhindret i at møde til undervisning, opfordres til at melde afbud enten direkte til læreren eller til kontoret i god tid. Disse lektioner erstattes ikke.

§7 - Tilbagebetaling. Aflyst undervisning ud over 3 gange vil blive erstattet i form af tilbagebetaling ved skoleårets slutning. Beløb på 190 kr. og derunder refunderes ikke.

§8 - Noder anskaffes af eleven selv.

§9 - Leje af instrumenter. Man kan evt. leje et instrument for et år ad gangen. Lejen på 500 kr. betales en gang om året i 3. rate i januar. Lejeren har ansvaret for instrumentet.

§10 - Friplads. Efter undervisningsstart kan der - efter ansøgning til musikskolen - tildeles børn og uddannelses-søgende hel eller delvis friplads, såfremt betalers skattepligtige indkomst og elevens flid berettiger til det. Ansøgningen om friplads sendes til Struer Musikskole sammen med kopi af sidste skatteansættelse inden 1. sept. 2021.

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Musikskole
Bredgade 6
7600 Struer
97 85 30 50
musikskolen@struer.dk